Contents

Home
 ▪ index_files/filelist.xml
 ▪ TAF2009/2009TAFAwardAnnounce.jpg
 ▪ 傑出人才成就獎甄選辦法
 ▪ 台美基金會
 ▪ 第16屆台美基金會
 ▪ Yuan Tsong Chen
 ▪ TAF News Page
 ▪ TAF Press Release 1
 ▪ News/2005TAFAward_files/filelist.xml
 ▪ Appl. Form
 ▪ Docs Checklist
 ▪ TAF Chinese Page
 ▪ TAF Product 1
 ▪ TAF Product 2
 ▪ Photos/founders/Dr. TsaiTongYuan.jpg
 ▪ Photos/founders/Founders.JPG
 ▪ Photos/founders/Jacky&Kenedy.jpg
 ▪ Photos/founders/John&Solaz.jpg
 ▪ Photos/founders/Kenedy&Founders.jpg
 ▪ Photos/founders/Kenedy&TAF.jpg
 ▪ Photos/founders/Kenedy.jpg
 ▪ Photos/founders/KenJohn.JPG
 ▪ Photos/founders/Kung&CongressmanSoLaiZ.jpg
 ▪ Photos/founders/MrsWang.JPG
 ▪ 緣起
 ▪ 創始人的話
 ▪ TAF Organization
 ▪ 歷屆理事會
 ▪ 1982成立大會
 ▪ Photos/1982/establish1.JPG
 ▪ Photos/1982/establish2.JPG
 ▪ Photos/1982/Mayor.JPG
 ▪ Photos/1982/tafoffice.jpg
 ▪ Photos/1982/Wangfamily.JPG
 ▪ 2007 Board
 ▪ 歷屆獎項得主
 ▪ Andrew H.-J. Wang
 ▪ Prof Lu's Introd.
 ▪ Chai Sunglin
 ▪ 1983
 ▪ Photos/1983/Humanity1.JPG
 ▪ Photos/1983/Humanity.JPG
 ▪ Photos/1983/keynote.JPG
 ▪ Photos/1983/MrsWang.JPG
 ▪ Photos/1983/science.JPG
 ▪ Photos/1983/social.JPG
 ▪ 江文也
 ▪ 楊 逵
 ▪ 陳五福
 ▪ 廖述宗
 ▪ 1984
 ▪ Photos/1984/Banquet1984.JPG
 ▪ Photos/1984/ChenKungMoon.JPG
 ▪ Photos/1984/ChenYuanShung.JPG
 ▪ Photos/1984/Dr.Chen&Founders.JPG
 ▪ Photos/1984/Humanity.JPG
 ▪ Photos/1984/KenJohn.JPG
 ▪ Photos/1984/Kung.JPG
 ▪ Photos/1984/LeeHongMin.JPG
 ▪ Photos/1984/LiaoShuChung.JPG
 ▪ Photos/1984/lungChen.JPG
 ▪ Photos/1984/performance.JPG
 ▪ 王詩琅
 ▪ 陳永興
 ▪ 陳坤木
 ▪ 1985
 ▪ Photos/1985/Lin&Chen.JPG
 ▪ Photos/1985/Tan.JPG
 ▪ 張良澤
 ▪ 簡逸文
 ▪ 林俊義
 ▪ 1986
 ▪ Photos/1986/ChinShei.jpg
 ▪ Photos/1986/Huang.jpg
 ▪ Photos/1986/Humanity2.jpg
 ▪ Photos/1986/Humanity1986.jpg
 ▪ Photos/1986/Humanity&Founders.jpg
 ▪ Photos/1986/Humanity.JPG
 ▪ Photos/1986/HumanitySpeech.jpg
 ▪ Photos/1986/Keynote.JPG
 ▪ Photos/1986/LinChungI1.jpg
 ▪ Photos/1986/LinChungI.JPG
 ▪ Photos/1986/LungChen.JPG
 ▪ Photos/1986/performance.jpg
 ▪ Photos/1986/Regist.jpg
 ▪ Photos/1986/Science1.jpg
 ▪ Photos/1986/Science.jpg
 ▪ Photos/1986/Scienceword.JPG
 ▪ Photos/1986/ShanMei.jpg
 ▪ Photos/1986/social1986.jpg
 ▪ Photos/1986/Social.jpg
 ▪ 鍾肇政
 ▪ 高俊明
 ▪ 吳政彥
 ▪ 1987
 ▪ Photos/1987/1987winners.JPG
 ▪ Photos/1987/LeeHongMin.JPG
 ▪ Photos/1987/LeeYuanTer&Mrs.Lee.JPG
 ▪ Photos/1987/Performance1.jpg
 ▪ Photos/1987/Performance2.jpg
 ▪ Photos/1987/LeeYuanTer.JPG
 ▪ Photos/1987/Performance.jpg
 ▪ 李遠哲
 ▪ 謝里法
 ▪ 林宗義
 ▪ 李鎮源
 ▪ 喻鵬飛
 ▪ 1989
 ▪ Photos/1989/award1989a01.jpg
 ▪ Photos/1989/award1989a02.jpg
 ▪ Photos/1989/award1989a03.jpg
 ▪ Photos/1989/award1989a1.JPG
 ▪ Photos/1989/award1989b01.jpg
 ▪ Photos/1989/award1989b02.jpg
 ▪ Photos/1989/award1989b03.jpg
 ▪ Photos/1989/award1989b1.JPG
 ▪ Photos/1989/award1989c01.jpg
 ▪ Photos/1989/award1989c02.jpg
 ▪ Photos/1989/award1989c03.jpg
 ▪ Photos/1989/award1989c1.JPG
 ▪ Photos/1989/award1989d01.jpg
 ▪ Photos/1989/award1989d02.jpg
 ▪ Photos/1989/award1989d11.jpg
 ▪ Photos/1989/award1989d12.jpg
 ▪ Photos/1989/award1989d21.jpg
 ▪ Photos/1989/award1989d22.jpg
 ▪ Photos/1989/Directors&Winners.JPG
 ▪ Photos/1989/performance.jpg
 ▪ 蕭泰然
 ▪ 釋證嚴
 ▪ 林明璋
 ▪ 廖一久
 ▪ 劉國瑞
 ▪ 1991
 ▪ Photos/1991/1991winners.JPG
 ▪ Photos/1991/19910001.JPG
 ▪ Photos/1991/19910002.JPG
 ▪ Photos/1991/19910003.JPG
 ▪ Photos/1991/19910004.JPG
 ▪ Photos/1991/19910005.JPG
 ▪ Photos/1991/19910006.JPG
 ▪ Photos/1991/19910007.JPG
 ▪ Photos/1991/19910008.JPG
 ▪ 葉石濤
 ▪ 蘭大弼
 ▪ Introduction
 ▪ 薄柔纜
 ▪ 蔡振水
 ▪ 蘇仲卿
 ▪ 林宏哲
 ▪ 1993
 ▪ Photos/1993/1993e01.jpg
 ▪ Photos/1993/1993e01a.jpg
 ▪ Photos/1993/199302.jpg
 ▪ Photos/1993/199302a.jpg
 ▪ Photos/1993/199303.JPG
 ▪ Photos/1993/199304.JPG
 ▪ Photos/1993/199305.JPG
 ▪ Photos/1993/199306.JPG
 ▪ Photos/1993/199307.JPG
 ▪ Photos/1993/199308.JPG
 ▪ Photos/1993/199309.JPG
 ▪ Photos/1993/199310.JPG
 ▪ Photos/1993/199311.jpg
 ▪ Photos/1993/199311a.jpg
 ▪ Photos/1993/1993013.JPG
 ▪ Photos/1993/1993014.JPG
 ▪ Photos/1993/1993012.jpg
 ▪ Photos/1993/1993012a.jpg
 ▪ 彭明敏
 ▪ 李石樵
 ▪ 吳豐山
 ▪ 李淑德
 ▪ 林文德
 ▪ 吳成文
 ▪ 王光燦
 ▪ 周烒明
 ▪ 張漢裕
 ▪ 1995
 ▪ Photos/1995/ChenWaiZhiao.JPG
 ▪ Photos/1995/ChungZhioChen.JPG
 ▪ Photos/1995/JianChaoI.JPG
 ▪ Photos/1995/LinJunI1995.JPG
 ▪ Photos/1995/LinsangShan.JPG
 ▪ Photos/1995/Performance1.JPG
 ▪ Photos/1995/Performance2.JPG
 ▪ Photos/1995/science1995.JPG
 ▪ Photos/1995/Soecial1995.JPG
 ▪ Photos/1995/special1995a.JPG
 ▪ 林聖賢
 ▪ 莊明哲
 ▪ 李能棋(李喬)
 ▪ 魏克思
 ▪ 陳威光
 ▪ 1997
 ▪ Photos/1997/1997SocialWu.JPG
 ▪ Photos/1997/1997Winners2.JPG
 ▪ Photos/1997/1997Winners.JPG
 ▪ Photos/1997/ChenTanChao.JPG
 ▪ Photos/1997/ChenTanChaoSpeech.JPG
 ▪ Photos/1997/Dance.JPG
 ▪ Photos/1997/HoDaI.JPG
 ▪ Photos/1997/LinHenTer.JPG
 ▪ Photos/1997/LinHenTerSpeech.JPG
 ▪ Photos/1997/Piano.JPG
 ▪ Photos/1997/PresidentHo.JPG
 ▪ Photos/1997/ShuChungI.JPG
 ▪ Photos/1997/SocialWu1997.JPG
 ▪ Photos/1997/Wung1997.JPG
 ▪ 何大一
 ▪ 林哲雄
 ▪ 翁啟惠
 ▪ 鄭天佐
 ▪ 許重義
 ▪ 吳繼釗
 ▪ 1999
 ▪ Award Recipients/pics1.jpg
 ▪ Award Recipients/pics2.jpg
 ▪ Award Recipients/pics3.jpg
 ▪ Award Recipients/pics4.jpg
 ▪ Award Recipients/pics5.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File01.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File02.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File04.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File05.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File10.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File11.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File13.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File14.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File16.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File17.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File19.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File20.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File21.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File22.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File23.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File24.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File25.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File26.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File27.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File28.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File30.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File31.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File33.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File34.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File36.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File37.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File38.jpg
 ▪ Photos/1999/1999File39.jpg
 ▪ 張俊彥
 ▪ 柯蔡玉瓊
 ▪ 柏楊
 ▪ 楊青矗
 ▪ 杜文苓
 ▪ 顧彌‧那都(Kumi Naidoo)
 ▪ 林希龍
 ▪ 2001
 ▪ Photos/2001/GrandHotel.jpg
 ▪ Photos/2001/PresidentLee.JPG
 ▪ Photos/2001/MC.JPG
 ▪ Photos/2001/Humanity2001.JPG
 ▪ Photos/2001/LiuShia.JPG
 ▪ Photos/2001/formerwinners.JPG
 ▪ Photos/2001/Science2001.JPG
 ▪ Photos/2001/DanceTsai.JPG
 ▪ Photos/2001/Dance2001.JPG
 ▪ 李登輝
 ▪ Award Recipients/2001/Ch_Special2001_files/filelist.xml
 ▪ 范良政
 ▪ 何汝諧
 ▪ 得獎感言
 ▪ 洪伯文
 ▪ 得獎感言
 ▪ 黃 娟
 ▪ 蔡瑞月
 ▪ 得獎感言
 ▪ 陳慕融
 ▪ 劉 俠
 ▪ 黃至成
 ▪ 朵西爾
 ▪ 2003
 ▪ 呂秀蓮
 ▪ 正傳
 ▪ 賴明詔
 ▪ 得獎事蹟
 ▪ 李國雄
 ▪ 得獎事蹟
 ▪ 林榮德
 ▪ 得獎事蹟
 ▪ 陳文彥
 ▪ 得獎事蹟
 ▪ 金恒煒
 ▪ 得獎事蹟
 ▪ 2005
 ▪ TAF2005/TAF2005a.pdf
 ▪ TAF2005/TAF2005b.pdf
 ▪ Wen-Hsiung Li
 ▪ 李文雄教授
 ▪ Photos
 ▪ 李壬癸博士
 ▪ Photos
 ▪ 陳錦芳博士
 ▪ Photos
 ▪ 2007
 ▪ 陳垣崇博士
 ▪ 王惠鈞博士
 ▪ 呂泉生教授
 ▪ 柴松林教授
 ▪ TAF English Page
 ▪ TAF History
 ▪ TAF Founders
 ▪ A Word from Founder
 ▪ TAF organization
 ▪ Award Recipients
 ▪ 2001
 ▪ Registration
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic1.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic2.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic7.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic3.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic5.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic6.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic8.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic9.jpg
 ▪ Opening Address
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic12.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic16.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic13.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic15.jpg
 ▪ Award Presenation
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic24.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic54.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic17.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic18.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic19.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic11.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic10.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic36.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic37.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic42.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic35.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic38.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic47.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic48.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic52.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic46.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic49.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic53.jpg
 ▪ Wiinner Address
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic32.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic33.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic34.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic39.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic40.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic41.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic50.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic51.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic56.jpg
 ▪ Entertainment
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic21.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic22.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/Images/pic23.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic28.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic29.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic30.jpg
 ▪ Honorable Guests
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic4.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic31.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic43.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic44.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic45.jpg
 ▪ 2001 TAF Award Ceremony/pic58.jpg
 ▪ 2005
 ▪ Wen-Hsiung Li
 ▪ Thing-Fang Chen
 ▪ Jen-Kuei Li
 ▪ Wen-Hsiung Li
 ▪ Thing-Fang Chen
 ▪ Jen-Kuei Li
 ▪ 1983
 ▪ Wen Yeh Jian
 ▪ Knei Yang
 ▪ Wu Fu Chen
 ▪ Shu-Tsung Liao
 ▪ 1984
 ▪ Su Lan Wang
 ▪ Yong-Shing Chen
 ▪ Kun-Mu Chen
 ▪ 1985
 ▪ Liang Ze Zhang
 ▪ Yie-Wen Chien
 ▪ Jiunn-Yih Lin
 ▪ 1986
 ▪ Tsao-Cheng Chung
 ▪ Jun-Ming Kao
 ▪ Jang-Yen Wu
 ▪ 1987
 ▪ Yuan-Tseh Lee
 ▪ Lifa Shaih
 ▪ Tsung-Yi Lin
 ▪ Chen-Yuan Lee
 ▪ Perng-Fei Yuh
 ▪ 1989
 ▪ Tyzen Hsiao
 ▪ Shi Cheng-Yen
 ▪ Ming-Chang Lin
 ▪ I-Chiu Liao
 ▪ Kuo-Juey Liu
 ▪ 1991
 ▪ Shih-Tao Yeh
 ▪ Landsborough
 ▪ Brown
 ▪ Chen S. Tsai
 ▪ Jong-Chin Su
 ▪ Hung-Che Lin
 ▪ 1993
 ▪ Ming-Min Peng
 ▪ Shih Chiao Li
 ▪ Feng-Shan Wu
 ▪ Sylvia Shu-te Lee
 ▪ Wender Lin
 ▪ Cheng-Wen Wu
 ▪ Kuang-Tsung Wang
 ▪ Shi-Ming Samuel Chou
 ▪ Han-Yu Chang
 ▪ 1995
 ▪ Sheng Hsien Lin
 ▪ Ming T. Tsuang
 ▪ Neng-Chi Lee
 ▪ Wilkerson
 ▪ Andrew Chen
 ▪ 1997
 ▪ David Ho
 ▪ Jer-Shung Lin
 ▪ Chi-Huey Wong
 ▪ Tien-Tzon Tsong
 ▪ Chung Y. Hsu
 ▪ Chi-Chao Wu
 ▪ 1999
 ▪ Chun-Yen Chang
 ▪ Ko T. Yu-Chiung
 ▪ Bo Yang
 ▪ Yang Ching-Chu
 ▪ Wen Ling Tu
 ▪ Kumi Naidoo
 ▪ Shi-Lung Lin
 ▪ 2007年刊
 ▪ TAF2007/Annals/JadeMountain(99000)-Pg83-[4x5T].jpg
 ▪ 2005TAF Ceremony
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_b125a.jpg
 ▪ 來賓
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_b030a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_0044a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a011a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_b007a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_b003a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a036a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_0031a.jpg
 ▪ 頒獎照片
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a052a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a039a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a042a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a071a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a062a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a056a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a081a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a073a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a074a.jpg
 ▪ 晚宴
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_0035a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a004a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a006a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a030a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a086a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a017a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a097a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a023a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a024a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_b101a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_a101a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_b157a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/IMG_b156a.jpg
 ▪ Organation
 ▪ TAF2005/Annals/TAF16.jpg
 ▪ TAF2005/Annals/TAF1.jpg
 ▪ TAF2005/Annals/TAF3.jpg
 ▪ TAF2005/Annals/TAF2.jpg
 ▪ TAF2005/Annals/TAF15.jpg
 ▪ TAF2005/Annals/TAF10.jpg
 ▪ TAF2005/Annals/TAF6.jpg
 ▪ TAF2005/Annals/TAF5.jpg
 ▪ TAF2005/Annals/TAF14.jpg
 ▪ TAF2005/Annals/TAF7.jpg
 ▪ TAF2005/Annals/TAF11.jpg
 ▪ TAF2005/Annals/TAF12.jpg
 ▪ TAF2005/Annals/TAF13.jpg
 ▪ 歷屆理事會
 ▪ 人才成就獎
 ▪ FORMS
 ▪ TAF2007/Annals/TAF2007.doc
 ▪ TAF2007/Annals/Form.doc
 ▪ TAF2007/Annals/Form.pdf
 ▪ 歷屆獎項得主
 ▪ Founders
 ▪ 2007Award
 ▪ 陳垣崇博士
 ▪ TAF2007/Annals/WT_Chen.jpg
 ▪ 得獎感言
 ▪ 近照
 ▪ TAF2007/Annals/WT_Chen-2a.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/WT_Chen-1.jpg
 ▪ 傳記簡介
 ▪ 王惠鈞博士
 ▪ 傳記簡介
 ▪ 呂泉生教授
 ▪ 近照
 ▪ TAF2007/Annals/File0001.JPG
 ▪ TAF2007/Annals/lu003.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/lu001.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/lu004.jpg
 ▪ 傳記簡介
 ▪ 打開心內的門窗
 ▪ 柴松林教授
 ▪ 近照
 ▪ TAF2007/Annals/Chai_1stFamily.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/Chai_Malacia.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/Chai_ReligionTalk.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/RIMG0096.JPG
 ▪ TAF2007/Annals/Uni_Door.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/P1010146.JPG
 ▪ TAF2007/Annals/Chai_Hope.jpg
 ▪ TAF2007/Annals/Thai5Days.jpg
 ▪ 簡歷
 ▪ 得獎感言
 ▪ 2005 年刊
 ▪ TAF2005/Annals/TAF2005a.pdf
 ▪ TAF2005/Annals/TAF2005.jpg
 ▪ Org
 ▪ TAF2005/Annals/TAF9.jpg
 ▪ TAF2005/Annals/TAF4.jpg
 ▪ 歷屆理事會
 ▪ History
 ▪ 人才成就獎
 ▪ 歷屆獎項得主
 ▪ Founders
 ▪ 2005 Winners
 ▪ 李文雄教授
 ▪ Wen-Hsiung Li
 ▪ Photos
 ▪ WL2.jpg
 ▪ Li1.jpg
 ▪ WLi3.jpg
 ▪ WLi4.jpg
 ▪ 李文雄得獎感言
 ▪ 李壬癸博士
 ▪ TAF2005/LiJenKuei.jpg
 ▪ Jen-Kuei Li
 ▪ Photos
 ▪ Abien1.jpg
 ▪ Abien2.jpg
 ▪ DSCN0008.JPG
 ▪ Award03.jpg
 ▪ field 069.jpg
 ▪ li05.jpg
 ▪ 李壬癸得獎感言
 ▪ 陳錦芳博士
 ▪ Thing-Fang Chen
 ▪ Photos
 ▪ Chen-GlobalToleranceSpeech.jpg
 ▪ Chen-GlobalToleranceFamily.jpg
 ▪ Chen-PresentationOfPaintingToTaiwanPres&Others.jpg
 ▪ IIFWP2002-01-Chen&SenRichardGLugar.jpg
 ▪ 陳錦芳得獎感言
 ▪ 文稿
 ▪ 周烒明
 ▪ 沈雲冰
 ▪ 陳立宗
 ▪ 吳政彥
 ▪ 林榮德
 ▪ George
 ▪ 李成奎
 ▪ 李英偉
 ▪ 李國雄
 ▪ 2003 年刊
 ▪ Org
 ▪ Jacky Kenjhon.jpg
 ▪ LeeTrong HongZong Ray.jpg
 ▪ Mr & Mrs Lu.jpg
 ▪ Mr Mrs Lu.jpg
 ▪ Wylie Shin Ching.jpg
 ▪ Yun Pin Lu.jpg
 ▪ 2003 Annuals/Hong Zong Lin.jpg
 ▪ Shin Yei Lu.jpg
 ▪ TAF Chinese/2003 Directors.jpg
 ▪ 歷屆理事會
 ▪ 人才成就獎
 ▪ 歷屆獎項得主
 ▪ Founders
 ▪ 王桂榮回憶錄
 ▪ 2003winners
 ▪ 呂秀蓮
 ▪ VP Press Release
 ▪ 呂秀蓮印象
 ▪ 賴明詔
 ▪ 賴明詔感言
 ▪ Photos/2003/Lai1.JPG
 ▪ Photos/2003/Lai2.JPG
 ▪ 李國雄
 ▪ Photos/2003/DrLee2.jpg
 ▪ 李國雄感言
 ▪ 林榮德
 ▪ Photos/2003/Lin1.JPG
 ▪ 林榮德感言
 ▪ 陳文彥
 ▪ Photos/2003/chen2.JPG
 ▪ 陳文彥感言
 ▪ Photos/2003/chen1.JPG
 ▪ 金恒煒
 ▪ Photos/2003/ChinHe2.jpg
 ▪ 金恆煒感言
 ▪ Photos/2003/Chin H4.jpg
 ▪ 文稿
 ▪ 王桂榮
 ▪ 廖一久
 ▪ 蔡清芬
 ▪ 李英偉
 ▪ 林宏容
 ▪ 謝聰敏
 ▪ 劉俠
 ▪ 呂信也
 ▪ Shin Ei Lu.jpg
 ▪ 李成奎
 ▪ 范良政
 ▪ 陳立宗
 ▪ 李豐明
 ▪ 2001 年刊
 ▪ Table of Contents
 ▪ org
 ▪ Founders
 ▪ 2001年 TAF 活動
 ▪ 人才成就獎
 ▪ 歷屆獎項得主
 ▪ 2001winners
 ▪ 特 別 獎
 ▪ 范良政
 ▪ 何汝諧
 ▪ 洪伯文
 ▪ 黃 娟
 ▪ 蔡瑞月
 ▪ 陳慕融
 ▪ 社會服務獎
 ▪ Dr. Chi-Cheng Huang
 ▪ Dacil Aceverdo Riquelme
 ▪ KengWang
 ▪ APPAF_CEO
 ▪ Mrs. Wang
 ▪ 李英偉
 ▪ 陳立宗
 ▪ 陳 隆
 ▪ 曾元勝
 ▪ 林宏容
 ▪ 李麗萍
 ▪ 陳永興
 ▪ 釋證嚴
 ▪ 東方白
 ▪ 李喬
 ▪ 林哲雄
 ▪ 杜文苓
 ▪ 李豐明
 ▪ TAF簡介
 ▪ 2001年得獎人簡介
 ▪ 理事會文稿
 ▪ 邀稿
 ▪ TAF Table of Contents Page
 ▪ TAF Search Page